Swedish artist, lives and work in Stockholm

Skapa verkligheten

Written by: Rosa Martinez

Den utsökthet som kännetecknar Meta Isaaus-Berlins arbeten 
förvandlas till en skaparkraft för nya erfarenhetsformer i det 
ögonblick betraktaren träder i dialog med eller fysiskt modifierar 
hennes verk. 


av ROSA MARTINEZ

Denna av konstnären medvetet 
eftersträvade interaktion uppstår 
inte på det rena förnuftets domäner 

utan i vågorna och virvlarna på passionernas hav, detta ursprungliga 
kaos där lidelserna leker, detta fält 
där ödet, hänförelsen eller likgiltigheten, vilka enligt Hume formar vår själ, förvandlas till grundelementen i nya verkligheter och 
förbinder oss med existensens flödande kontinuum. 
Då Meta Isæaus-Berlins skapelser inte bara är tankeövningar i 
avsikt att framställa en metaforisk 
avbild av världen, är de inte heller 
— eller inte heller enbart — rena teoretiska spekulationer för en 
begreppslig gestaltning av existensen. De är exempel på hur konstens 
språk kan träda i omedelbar kontakt med livet, hur det konstnärliga skapandet ställer sig till förfogande för den andre, för den som 
betraktar, tolkar och utforskar det 
såsom ett rum och en process ur 
vilka känslor, erfarenheter och tankar genereras. Meta Isæus-Berlins 
konstnärliga val dekanterar på ett 

alltmer accentuerat sätt mot denna 
art av processuell och erfarande 
verksamhet, vilket tydligt ansluter 
henne till en existentiell vision av 
konsten och skapandeprocessen. 


Wittgenstein hävdade att filosofin inte är teori utan verksamhet 
och Deleuze gjorde gällande att 
konsten, i likhet med tänkandet 
eller vetenskapen, är ett sätt att 
uppfinna världen, att skapa och 

grunda den. Begäret uppfyller inte 
bristens tomrum, det är en drivkraft som alstrar verklighet. I Meta 
Isæus-Berlins skulpturer framkallas denna verklighet delvis av deras inbjudan till betraktaren att uppleva dem, röra vid dem, leka med dem, modifiera deras struktur och former, att låta 
sig hänföras av denna lätta 
men uppenbara och oundvikliga eggelse av den 
andres begär. Förutom att 

överbrygga avstånd och upphäva konstverkets sakraliserade distans utgår 
Meta Isæus-Berlin på så sätt 
från medvetandet om sin 
egen lust, lusten att framkalla emotionella och perceptiva transformationer som förändrar 
betraktarens självförståelse och 
erfarenhet. 


Container (1994) är det äldsta av 
de tre verk som här presenteras. 
Dess material påminner om en 
kroppsyta, med sina färgskiftningar 
och reflexer, sprickor och skrovligheter, och behållaren som innesluter denna materia i upplösning är 
samtidigt en metafor för gränsen, 
för våra kroppars begränsning som 
känslornas bärare och behållare. 


Av de senare verken är Knuff 
(1995) kanske det som tydligast 
uppenbarar konstnärens önskan att 

göra betraktaren till en del av verket. De små vagnarna ändrar position varje gång en besökare stör ordningen. Personen blir på så sätt 
ett centrum som inträder i tiden 
och utför signifikativa förvandlingar i varseblivning, känsla och tanke.

Hal (1995), ett verk skapat speciellt för denna utställning, har 
samma dimensioner som Container 

men är placerat på utställningsrummets utsida och tvingar betrataren som passerar det att ändra sitt 
vanliga beteendemönster samtidigt 
som det visar hur ett och samma 
stimulus kan framkalla helt olika 
fysio-psykologiska reaktioner: somliga träder försiktigt över isen, 
rädda att tappa balansen och falla, 
medan andra ger sig hän åt leklynne och äventyrsanda. 
Som konstnären själv har påpe- 
kat liknar Container is och Knuff 
påminner om isflak medan Hal är 
äkta is. Valet av just dessa referenser kunde tolkas som de förenade 
motsatsernas paradox — kylan och 
värmen, essensen och dess upplösning — men bortom de omedelbara 
tolkningarna är Meta Isæus-Berlins 
skulpturer milda metaforer för det 
vardande, för olika former att svara 
på livets komplexitet och för begärets makt att skapa nya verkligheter. Därigenom ansluter de i högsta 
grad till Nietzsches dionysiska 
påstående att konstens uppgift är 
att hålla begäret levande och att 
stärka livsviljan. 


Översättning från spanska av Oscar Hemer. 


CONTAINER 1994 Silikon, polyeter, olja/ Silicone, polyether, oil. 13 x 330 x 300 cm Foto/ Photo: Tord Lund